top of page

Atpūtas telpu kārtība

Izdota saskaņā ar Kandavas Reģionālās pamatskolas Nolikuma 35.punktu


I. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.    Internāta atpūtas telpu lietošanas kārtība (turpmāk – kārtība) nosaka šo telpu lietošanas noteikumus, kas ir saistoši visiem Kandavas Reģionālās pamatskolas (turpmāk – skola) darbiniekiem un izglītojamiem.
2.    Internāta atpūtas telpas (turpmāk – atpūtas telpa) ir paredzētas skolas internātā dzīvojošo izglītojamo vakara atpūtai no mācībām brīvajā laikā.
3.    Atpūtas telpas var tikt izmantotas arī citām klases aktivitātēm, iepriekš to saskaņojot ar direktores vietnieci audzināšanas darbā.

II. ATPŪTAS TELPU LIETOŠANA

4.    Atpūtas telpas atslēgas glabājas pie auklēm, kuras to pret parakstu atslēgu izsniegšanas  - saņemšanas žurnālā (pielikums Nr.1) izsniedz tikai skolotājiem. 
5.    Izglītojamie atpūtas telpās uzturas kopā ar skolotāju vai kāda skolotāja atļauju, kas uzņemas pilnu atbildību par notiekošo atpūtas telpā.
6.    Katrā internāta stāvā dzīvojošie izmanto sava stāva atpūtas telpu. Izņēmums ir 2.stāva iemītnieki, kuri līdz savas atpūtas telpas iekārtošanai pievienojas 3.vai 4.stāva atpūtas telpas lietotājiem pēc savu audzinātāju ieskatiem. Klašu audzinātājiem ir tiesības pulcināt savas klases izglītojamos vienā atpūtas telpā, neskatoties uz to, kurā stāvā izglītojamie dzīvo. 
7.    Atpūtas telpas iekārtas un traukus ir aizliegts iznest no telpas. 
8.    Izglītojamiem ir tiesības ierasties atpūtas telpās ar saviem traukiem un pārtikas produktiem. Par savu pārtikas produktu uzglabāšanu slēgtos traukos un lietošanas termiņu ievērošanu ir atbildīgs pats izglītojamais. 
9.    Trauki un iekārtas pēc lietošanas ir nekavējoties jānomazgā vai jānotīra. Tie pēc lietošanas ir jānovieto tiem paredzētajā vietā. 
10.    Atpūtas telpā esošās spēles pēc lietošanas jāsakārto un jānovieto plauktā. Par pamanīto spēļu bojājumu vai pazaudētiem elementiem nekavējoties ziņot direktores vietniecei audzināšanas darbā. 
11.    Par kārtību telpā ir atbildīgi tie, kas tajā brīdī uzturas atpūtas telpā. Pēc katras piegružošanas telpa ir jāsatīra. 
12.    Pēdējie, kas atstāj atpūtas telpas, pārliecinās, ka iekārtas ir izslēgtas, logi aizvērti, telpu apgaismojums ir izslēgts un telpa ir atstāta kārtībā.
13.    Ja kāds pamana, ka kāds neievēro skolas iekšējās kārtības noteikumus vai šo kārtību, bojā mēbeles vai iekārtas, nekavējoties ziņo skolas administrācijai. 
14.    Par pieļautajiem pārkāpumiem var piemērot sodus, kas minēti skolas iekšējās kārtības noteikumos un papildus sodu – liegt privilēģiju apmeklēt atpūtas telpas. 

III. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI

15.    Ar šīs kārtības prasībām izglītojamos, kuri apmeklē atpūtas telpas, iepazīstina klašu audzinātāji katru gadu septembrī. Izglītojamo iepazīstināšanu ar šīs kārtības prasībām klases audzinātājs reģistrē klases instruktāžas sarakstā. Izglītojamos, kuri tiek uzņemti skolā mācību gada laikā, klases audzinātājs ar šo noteikumu prasībām iepazīstina divu nedēļu laikā no rīkojuma par izglītojamā uzņemšanu izdošanas dienas. Katrs izglītojamais iepazīšanos ar šo noteikumu prasībām apliecina ar ierakstu „iepazinos” attiecīgajā instruktāžas saraksta ailē, norādot datumu, un parakstu.
16.    Šīs kārtības grozījumus skolas direktorei var iesniegt izglītojamie, viņu vecāki, pedagogi un citi skolas darbinieki.
17.    Kārtību vai tās grozījumus apstiprina skolas direktore.
18.    Kārtība stājas spēkā 2021. gada 1. septembrī..
 

bottom of page