top of page
Erasmus projekta logo

„English and Culture. Methodology of Culture fo​r Teachers of English."

Kursu organizators: English Matters

Laiks:2016.gada  25.jūlijs - 5.augusts

Š.g. vasarā piedalījos kursos Īrijas galvaspilsētā Dublinā – Dublinas Trinitijas koledžā. Kursu tēma bija „English and Culture. Methodology of Culture forTeachers of English."  

Kursos piedalījās skolotāji no Polijas, Spānijas, Itālijas, Vācijas, Rumānijas, Austrijas un Latvijas. Tādējādi bija iespēja padziļināt zināšanas ne tikai par šo valstu tradīcijām un kultūru, bet arī dalīties labās prakses piemēros ar citu Eiropas valstu kolēģiem, kā arī izveidot ilgtspējīgus kontaktus ar tiem.

Kursu mērķis bija paplašināt skolotāju  zināšanas par īru tautas kultūru un tradīcijām, sniedzot ieskatu vēsturē, literatūrā, mūzika un mākslā. Gūstot izpratni par šo kultūrvēsturisko mantojumu, kursu dalībniekiem bija iespēja praktizēt un veidot mācību materiālus, kas ļautu paplašināt skolēnu redzesloku par angliski runājošo valstu kultūru. Skolotāji, veidojot mācību materiālus un domājot par mūsdienīgu mācību stundu vidi praktiski darbojoties pielietoja jaunākās programmas IT jomā, kā arī apguva izzinošu un interaktīvu mācību metožu pielietojumu praksē, uz izpēti balstītu projekta veidošanu. Šāda veida darbošanās palīdzēja kursu dalībniekiem iejustos skolēnu lomā un labāk izprast praktiskās darbošanās pozitīvo ietekmi jaunu zināšanu apguvē un ciešāku kontaktu izvēlē.

Divu nedēļu garumā daudz vairāk uzzināju par Īrijas vēsturi, mākslu, arhitektūru, Īrijas literatūru, rakstniekiem, aktieriem, režisoriem. Visas šīs jomas tika apgūtas gan klausoties lekcijas, gan apmeklējot muzejus, bibliotēku, ekskursijās pa pilsētu, gan praktiski darbojoties. Šajā laikā bija jāveido divi lielāki mājas darbi, kas bija veicami pa grupām:

  1. Prezentācija par īru mūziku – vēsture, mūzikas stili, instrumenti, ielu muzikanti utt.

  2. Prezentācija par kursu laikā redzēto, dzirdēto, kā tas noderēs manā darbā.

Ir jaukas atmiņas, jauna pieredze, jauni draugi, daudz zināšanu un domās pasakainā Īrijas daba. 

Agita Pētersone

 

„IKT uz projektiem balstītai mācīšana​i un mācībām"

Kursu organizators: Smart Solutions Ltd.

Laiks: 2016. gada 20.-28. augusts

Erasmus+ KA1 aktivitātes ietvaros apmeklēju kursus Maltā. Kursos tika akcentēta nepieciešamība pēc IKT lietošanas mācību procesā. Tika apgūti pamati prezentāciju veidošanai ar Prezi. Veidojām animācijas ar rīku Stop Motion Animation. Mācījāmies veidot blogu ar Wordpress. Guvām ieskatu par aptauju veidošanas rīkiem AnswerGarden un Kahoot. Darbojāmies ar Movie Maker, Padlet un Book Creator. Izmēģinājām lietot planšetes. Patika, ka nodarbībās viss tika pamatīgi izskaidrots un netikām noslogoti ar pārāk lielu informācijas daudzumu. Katram rīkam tika atvēlēts laiks izmēģināšanai. Guvu darbam noderīgas zināšanas, kas radīs jaunas iespējas darbam klasē un dos iespēju veidot plašāku mācību materiālu klāstu, tādējādi attīstot skolēnu radošās spējas.

Tehnoloģijas ir tās, kas ietekmē un maina izglītības sistēmu. IKT izmantošanai ir vairāki guvumi; to izmantošana var palielināt skolēnu motivāciju mācīties, tā ir iespēja attīstīt digitālo kompetenci, kas būs nepieciešama nākotnē.  Uzlabojot savu datorpratību un izmantojot zināšanas mācību priekšmetā un metodikā, skolotāji spēs vairāk ieinteresēt skolēnus mācību priekšmeta apguvē.

Izmantojot IKT piedāvātās iespējas un realizējot inovatīvas pedagoģiskās pieejas – uz projektiem balstītas mācību aktivitātes, ir iespējams mācības pielāgot atsevišķu skolēnu prasmju līmenim un izglītības vajadzībām, tādējādi paaugstinot skolēnu motivāciju mācīties un attīstot katra individuālās spējas un talantus. Tāpēc uzskatu, ka šie kursi bija ļoti noderīgi. 

Patīkama bija iepazīšanās ar Maltas kultūru-šī ir zeme, kas māk svinēt dzīvi, priecāties, turēt godā ģimenes vērtības.

 

Ņina Zalcmane

bottom of page