top of page

Kandavas Reģionālās pamatskolas padomes darbības reglaments

Izdots saskaņā ar izglītības likuma 30.un 31.pantu

I Vispārīgie jautājumi

1.    Kandavas Reģionālās pamatskolas padome (turpmāk – Padome) darbojas, pamatojoties uz Kandavas Reģionālās vidusskolas (turpmāk – Skola) nolikumu un šo reglamentu.
2.    Skolas Padome tiek veidota sadarbībai starp Skolu, ģimenēm un valsts un pašvaldības institūcijām.
3.    Skolas Padome ir koleģiāla pašpārvaldes institūcija, kas darbojas saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem, Skolas nolikumu un Skolas padomes reglamentu.
4.    Skolas Padome ievēro sadarbības, radošas aktivitātes un ētikas principus.
5.    Skolas Padomei ir padomdevēja tiesības, tā nedrīkst mainīt vai neievērot Skolas direktora lēmumus.
6.    Pamatojoties uz Skolas Padomes priekšlikumiem, skolas direktors var pieņemt lēmumus, kas stājas spēkā ar rīkojuma izdošanas datumu.
7.    Skolas Padomei nav tiesības iejaukties skolas darba procesā bez saskaņojuma ar skolas direktoru.

II Padomes mērķis

8.    Palielināt vecāku vai personu, kas realizē aizgādību (turpmāk – Vecāki) lomu mācību un audzināšanas procesā skolā, iesaistot Vecākus mācību un audzināšanas procesa organizācijā un izvērtēšanā viņu kompetences ietvaros. 
9.    Veicināt Vecāku sabiedriskā viedokļa veidošanos. 
10.    Izstrādāt priekšlikumus Skolas attīstības plānam un sekmēt tā īstenošanu. 
11.    Iesniegt priekšlikumus, izskatīt un saskaņot grozījumus Skolas nolikumā un Iekšējās kārtības noteikumos.

III Padomes sastāvs un ievēlēšanas kārtība

12.    Padomē darbojas Skolas izglītojamo Vecāku deleģēti pārstāvji, izglītojamo deleģēti pārstāvji un pedagogu un citu darbinieku deleģēti pārstāvji, kas ievēlēti uz vienu mācību gadu:
12.1.    Vecāku pārstāvjus ar balsu vairākumu ievēlē Skolas Vecāku sapulce:
12.1.1.    Katras klases vecāki var izvirzīt vienu vai divus pārstāvjus Padomei;
12.1.2.    Vecāku pārstāvji Padomē ir vairākumā.
12.2.    Skolēnu pašpārvalde izvirza vismaz divus pārstāvjus Padomei;
12.3.    Skolas pedagoģiskā padome izvirza vismaz četrus pedagogus, kas pārstāv dažādas Skolā īstenotās izglītības programmas.
12.4.    Skolas darbinieki izvirza vismaz divus pārstāvjus Padomei. Skolas darbinieku nevar deleģēt Padomē kā Vecāku pārstāvi. 
13.    Padomes sastāvā var iekļaut izglītības iestādes vadītāju un izglītības iestādes dibinātāja pārstāvi.
14.    Padome ir tiesīga pieaicināt no katras klases vecāku pārstāvi, svarīgu jautājumu izlemšanā.
15.    Padomes priekšsēdētāju ievēl no vecāku pārstāvjiem pirmajā mācību gada Padomes sēdē ar balsu vairākumu uz vienu mācību gadu.
16.    Mācību gada pirmajā Padomes sēdē tiek ievēlēts sekretārs ar balsu vairākumu uz vienu mācību gadu. 
17.    Padomes priekšsēdētājs: 
17.1.    Organizē Padomes darbu saskaņā ar Padomes apstiprinātu darba plānu;
17.2.    Apstiprina Padomes sēžu darba kārtību, vada Padomes sēdes;
17.3.    Izsaka priekšlikumus Skolas attīstības plānam;
17.4.    Sniedz pārskatu Skolas Vecāku kopsapulcē par padomes darbu;
17.5.    Ir tiesīgs pieprasīt un saņemt no direktora un pašvaldības ar Skolas darbību saistīto informāciju par izglītības procesu un tā rezultātiem, kā arī par Skolas darba organizācijas apstākļiem.
18.    Padomes sekretārs:
18.1.    Sasauc Padomes sēdes;
18.2.    Var sniegt pārskatu Skolas Vecāku kopsapulcē par padomes darbu;
18.3.    Apkopo padomes priekšlikumus Skolas attīstības plānam.
18.4.    Veic padomes locekļa pienākumus un padomes priekšsēdētāja prombūtnē pilda viņa pienākumus, nodrošinot padomes darbu.
19.    Padomē var tikt ievēlēti atkārtoti tie paši vecāku, pedagogu, izglītojamo pārstāvji.

​​

IV Padomes uzdevumi

20.    Sniegt priekšlikumus Skolas attīstībai;
21.    Piedalīties izglītības procesa un tā rezultātu apspriešanā un sniegt priekšlikumus izglītības kvalitātes uzlabošanai Skolā;
22.    Sniegt priekšlikumus jautājumos par izglītojamo un Skolas darbinieku tiesībām un pienākumiem;
23.    Sniegt Skolas vadītājam priekšlikumus par iestādes darba organizāciju, budžeta sadalījumu un izglītības programmu īstenošanu;
24.    Ir tiesīga lemt par to, kādus Izglītības likuma 1.panta 12.5 punkta "n" apakšpunktā minētos individuālos mācību piederumus nodrošina izglītojamo Vecāki. Šis lēmums ir saistošs visiem Skolas Vecākiem;
25.    Ir tiesīga lemt par mācību un audzināšanas procesā izmantojamo metožu un informācijas, tajā skaitā mācību līdzekļu un materiālu, atbilstību Izglītības likuma mērķī ietvertajai izglītojamā tikumiskās attīstības nodrošināšanai, kā arī tikumiskās audzināšanas vadlīnijām.
26.    Risināt tās kompetencē esošus organizatoriskos, tai skaitā ar Skolas rīkotajiem pasākumiem saistītus jautājumus;
27.    Veicināt Skolas sadarbību ar sabiedrību;
28.    Informēt par savu darbību un pieņemtajiem lēmumiem Skolas Padomes reglamenta noteiktajā kārtībā;
29.    Ir tiesīga veidot Vecāku, izglītojamo interešu grupas un institūcijas, tajās iesaistot Skolas izglītojamos un viņu Vecākus;
30.    Veikt citus Skolas Padomes reglamentā un citos normatīvajos aktos noteiktos pienākumus.
31.    Sadarbojoties ar direktoru, novada pašvaldību, fiziskajām un juridiskajām personām, veicināt Skolas saimnieciski finansiālās patstāvības nostiprināšanos, sekmēt ziedojumu līdzekļu piesaisti, lemt par šo līdzekļu izlietojumu un par to atskaitīties Skolas vecāku sapulcē.

V Padomes darba organizācija

32.    Padomes sēdes notiek ne retāk kā 2 reizes mācību gadā.
33.    Informācija par Padomes sēdes norises laiku un izskatāmajiem jautājumiem tiek izsūtīta elektroniski vismaz 5 darba dienas pirms sēdes.
34.    Ārkārtas steidzamības gadījumos sēdes var tikt sasauktas 24 stundu laikā, informējot padomes locekļu pa telefonu. 
35.    Padomes sēdes ir atklātas.
36.    Padomes lēmumus pieņem balsojot. Balsošana var būt gan atklāta, gan aizklāta.
37.    Neizšķirta balsojuma gadījumā izšķirošā ir priekšsēdētāja balss.
38.    Padomes lēmums ir spēkā, ja sēdē piedalās vismaz puse no padomes sastāva.
39.    Ja Padome nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, 3 dienu laikā tiek sasaukta atkārtota Padomes sēde, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo padomes locekļu skaita, ar nosacījuma, ka tajā piedalās vismaz 8 padomes locekļi.
40.    Sēdes protokolē. Protokolista pienākumus veic pedagogu pārstāvis. Skolas Padomes sēžu protokolus noformē un glabā atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
41.    Padomes locekļiem ir tiesības iepazīties ar Padomes sēžu protokoliem.
42.    Vecāku pārstāvji regulāri informē savas klases vecākus par Padomes lēmumiem un nepieciešamības gadījumā sniedz skaidrojumus klases vecākus sapulcēs vai izmantojot e-pastu.

VI Noslēguma jautājumi

43.    Izmaiņas un papildinājumus reglamentā apspriež Padomes sēdē, noformē rakstiski kā papildinājumu vai labojumu. Izmaiņas reglamentā apstiprina Padomes sēdē.
44.    Reglaments tiek saskaņots ar Skolas direktori. 

 

Kandavas Reģionālās pamatskolas padomes priekšsēdētāja:        /I.Būmane - Garnovska/ 

bottom of page