top of page

Pedagogu profesionālās darbības
kvalitātes novērtēšanas un organizēšanas kārtība Kandavas Reģionālajā pamatskolā

Izdota saskaņā ar Izglītības likuma 14. panta 37.punktu

un 22.08.2017. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 501,

Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas organizēšanas kārtība”

 

I. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

 

1. Noteikumi izstrādāti iekšējai Kandavas Reģionālās pamatskolas (turpmāk – skola) lietošanai un tie nosaka pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas (turpmāk – novērtēšana) organizēšanas kārtību, novērtēšanas virzienus un pedagogu profesionālās darbības kvalitātes pakāpju (turpmāk – kvalitātes pakāpe) aprakstu, vērtēšanas kritērijus, piemaksas apmērus un rezultātu apstrīdēšanas kārtību.

2. Jebkuram skolas pedagogam novērtēšanas procesā ir tiesības pretendēt uz jebkuru kvalitātes pakāpi, neievērojot pēctecīgumu.

3. Jebkuram skolas pedagogam, lai pieteiktos novērtēšanai, līdz tekošā mācību gada 1.oktobrim ir tiesības iesniegt skolas direktoram iesniegumu.

4. Piešķirto kvalitātes pakāpi apliecina skolas direktora rīkojums, kas izdots līdz kārtējā gada 31. maijam.

5. Ne agrāk kā gadu pirms kvalitātes pakāpes derīguma termiņa beigām pedagogs ir tiesīgs iesniegt iesniegumu atkārtotai pedagoga profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanai

6. Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanu veic ar direktora rīkojumu iecelta komisija.

II. PEDAGOGAM IZVIRZĪTĀS PRASĪBAS PAR PIEŠĶIRAMĀS KVALITĀTES PAKĀPES PROFESIONĀLO DARBĪBU

7. Pedagogs, kas pretendē uz profesionālās darbības pirmo kvalitātes pakāpi:

7.1. prot mērķtiecīgi organizēt mācību procesu un nodrošināt labvēlīgu mācību vidi;

7.2. prot izvēlēties piemērotākās mācību metodes un sadarbības formas, kas vērstas uz izglītojamo mācīšanos orientēta procesa organizēšanu un izglītojamo kompetenču veidošanu.

8. Pedagogs, kas pretendē uz profesionālās darbības otro kvalitātes pakāpi:

8.1. prot mērķtiecīgi organizēt mācību procesu un nodrošināt labvēlīgu mācību vidi, kā arī piemērot mācību metožu un sadarbības formu izvēli, kas vērsta uz izglītojamo mācīšanos orientēta procesa organizēšanu un izglītojamo kompetenču veidošanu;

8.2. prot pielietot daudzveidīgu mācību stratēģiju izmantošanu ikdienas darbā, sasniedzot un regulāri uzturot izglītojamo spējām atbilstošus sasniegumus;

8.3. ir ar visaptverošu pedagoģisko procesu izpratni, radot iespējas izglītojamiem sadarboties un izziņas procesā aktīvā darbībā veidot saskarsmes prasmi, attīstīt spējas un kompetences.

9. Pedagogs, kas pretendē uz profesionālās darbības trešo kvalitātes pakāpi:

9.1. prot mērķtiecīgi organizēt mācību procesu un nodrošināt labvēlīgu mācību vidi, kā arī pielietot piemērotu mācību metožu un sadarbības formu izvēli, kas vērsta uz izglītojamo mācīšanos orientēta procesa organizēšanu un izglītojamo kompetenču veidošanu;

9.2. prot pielietot daudzveidīgu mācību stratēģiju izmantošanu ikdienas darbā, sasniedzot un regulāri uzturot augstus izglītojamo sasniegumus;

9.3. ir ar visaptverošu pedagoģisko procesu izpratni, radot iespējas izglītojamiem sadarboties un izziņas procesā aktīvā darbībā veidot saskarsmes prasmi, attīstīt spējas un kompetences;

9.4. ir ar prasmi rast piemērotus risinājumus gan standarta, gan nestandarta situācijās, izmantojot profesionālo pieredzi un inovācijas pedagoģijā;

9.5. ir ar aktīvu iesaisti personības attīstībā, savas pieredzes pārneses nodrošināšanā un izglītības iestādes attīstības veicināšanā.

 

III. PEDAGOGA PROFESIONĀLĀS DARBĪBAS NOVĒRTĒŠANAS PROCESA ORGANIZĀCIJA

 

10. Pedagoga profesionālas darbības novērtēšanas process sastāv no:

10.1. pedagoga profesionālās darbības vērtējuma vismaz trīs mācību stundās vai nodarbībās pusgadā, izmantojot mācību stundu vai nodarbību vērošanas un novērtējuma lapas (pielikums Nr.1);

10.2. pedagoga darba pašvērtējuma, kas atspoguļo pedagoga profesionālās darbības kvalitāti un ieguldījumu skolas attīstībā, sadarbību, pieredzes uzkrāšanu un pārnesi (pielikums Nr.2):

10.2.1. pedagogam, kurš atsāk pedagoģisko darbību pēc prombūtnes, kas ir ilgāka par vienu mācību gadu, vai uzsāk pedagoģisko darbību skolā, vismaz par vienu mācību gadu;

10.2.2. pedagogam, kurš atkārtoti uzsāk savas darbības novērtēšanu, par trim mācību gadiem.

10.3. komisijas vērtējuma par pedagoga pašvērtējumā atspoguļoto profesionālās darbības rezultātu.

IV. NOSACĪJUMI PAKĀPES PIEŠĶIRŠANAS TERMIŅAM UN PIEMAKSAS APMĒRAM

 

11. Pedagogam, pedagoga profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanai, kurš atsāk pedagoģisko darbību pēc prombūtnes, kas ir ilgāka par vienu mācību gadu, vai uzsāk pedagoģisko darbību skolā jābūt nostrādājušam vismaz vienu mācību gadu.

12. Pakāpe par pedagoga profesionālo darbību tiek piešķirta uz trim gadiem.

13. Piemaksas apmēru nosaka atbilstoši piešķiramajai kvalitātes pakāpei, ievērojot skolai piešķirto mērķdotācijas apjomu:

13.1. par pirmo kvalitātes pakāpi līdz 5% apmērā par vienu pedagoga darba likmi proporcionāli tarificēto mācību stundu skaitam;

13.2. par otro kvalitātes pakāpi līdz 15% apmērā par vienu pedagoga darba likmi proporcionāli tarificēto mācību stundu skaitam;

13.3. par trešo kvalitātes pakāpi līdz 20% apmērā par vienu pedagoga darba likmi proporcionāli tarificēto mācību stundu skaitam.

 

V. PEDAGOGA PROFESIONĀLĀS DARBĪBAS NOVĒRTĒŠANAS REZULTĀTU APSTRĪDĒŠANAS KĀRTĪBA

 

14. Pedagogam ir tiesības iepazīties ar novērtēšanas komisijas sagatavoto gala rezultātu vienas nedēļas laikā, no rezultātu apstiprināšanas brīža.

15. Pedagogam ir tiesības pārsūdzēt pieņemto lēmumu divu nedēļu laikā no rezultātu saņemšanas brīža, ja pedagogs nav apmierināts ar doto rezultātu un uzskata, ka vērtējums nav atbilstošs viņa profesionālajai darbībai.

16. Pedagogs iesniedz komisijai iesniegumu, kurā pamato savu pretenziju.

 

V. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI

 

18. Noteikumi stājas spēkā 2021.gada 18.oktobrī.

19. Atzīt par spēku zaudējušiem 2019.gada 15.augustā apstiprinātos noteikumus nr.16 “Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas un organizēšanas kārtība Kandavas Reģionālajā vidusskolā”

bottom of page